Search form

Matiye 24:38

38Ì kɔ, ɓáy ɓil sewke taa Noe ká pola lew ká mbii ya̰a zaɗ ya rɔɓay na, nzoɓri sṵ fe í nzɔ fe, má̰yri ɓáy wa̰rari i ya̰a kḭ, mase i ha̰ vu ɓariri kara ya̰a kḭ kpṵru maa ɓáy nam ká Noe ndǔoke ɓil hul tumbii na.