Search form

Matiye 24:43

43Ì kɔ ɓáy kere nda̰w rɔ! Zaɗka nzoɓ puo kɔ sa̰w síe ká nzoɓ riiɓa a víke ɓil hul ɓe ɓa suŋ na lɛ, a káw ɓáy nzaa ɓal-ɛ kekeke ɓo, ka ti pɔ́ŋ faa ha̰ nzoɓ riiɓa haw faa hul ɓe a fa̰a fe ɓeri ya.