Search form

Matiye 24:7

7Nzoɓri ká sa̰w puo ɓari mbḭw, i úru ɓay rúu ziŋ nzoɓri ká sa̰w puo kḭri ɓoɗ. Nzoɓri ká ɓil puoruo mbḭw, ì úru ɓay rúu ziŋ nzoɓ puoruo kḭri. Kɔn luye a líe ɓáy zaɗ zaɗ nda̰w, tusiri a láŋ yik yik ɓáy zaɗri nda̰w pi.