Search form

Matiye 26:37

37Báyḭi lɛ, ka naa Piyɛr ɓáy vu Zebederi ká tul-ri siɗi na ha ri se ziŋ ni. A lɛ, ka tii sa̰w kɔ́kɔ síe, a law-ɛ sɛ ni rìi fe ká se ɓay mḭ-miira mini,