Search form

Matiye 26:40

40Falɛ ku lɛ, ka yḭ̀i a se luo leɗ nduoɓal-ɛri ká say na, lɛ, ka ziŋ ri ká tul nam. Ro, a tuma ri a ɓaa ha̰ Piyɛr mii: «Ì maa káw siya ziŋ mì sa̰w síe mbḭw ya hɔy lɛ woo?