Search form

Matiye 26:45

45Falɛ ku lɛ, ka yḭ̀i a ví ziŋ leɗ nduoɓal-ɛri a ɓaa ha ri mii: «Ì na-nam rɔɓay í mgba ta̰ram sùo-rì kɛlɛ? Sa̰w síe ká i pɔ́ŋke ɓi *Vu Nzoɓ ɓo nduo nzoɓ feya̰ari na vi ro.