Search form

Matiye 26:59

59Báyḭi lɛ, ŋgɛrɛnzoɓ fe poyri ɓáy kuɗu nzoɓ kúŋ sal ɓay luye ká luo Ziɓri na, i nzaa faa ɓay kúɗ ɓay zuɔ nzaa Zezu, ɓo ɓay ɗáake ɓay huɗ ɓo tul-e, a í i ni.