Search form

Matiye 27:29

29Falɛ ku lɛ, i kaŋ ŋgatukru ɓa taguɓa mbay nda̰w rɔɔ, í mbi guɓa tul-e. I ɗaa ŋgasikri nduo ndúo hoɗo ɓe, a í huku siri ká pol-e í siɛ ni mii: «Soko woo, mbay Ziɓri!»