Search form

Matiye 27:31

31Zaɗka i siɛ ni kpṵru maa ri na báyḭi lɛ, i naa maagari mbay ká i nduo ni na, í yḭ̀i í nduo ni gari ɓeri nda̰w rɔɔ, í séke ni ɓay ɓér ni ɗo tul puu say huɗ.