Search form

Matiye 27:32

I ɓer Zezu ɗo tul puu say huɗ

(Mrk 15.21-32; Luk 23.26-43; Za̰a 19.17-27)

32Zaɗka i tḭi ká ɓil ŋgɛrɛpuo na báyḭi lɛ, i dar nzoɓ mbḭw munu gbukru ká riŋ-ɛ ɓa Simo̰n, nzoɓ ká Sirɛ̰n. Lɛɛ, nzoɓ yṵmri i mgba ni í haa ni ya̰a puu say huɗ Zezu na a soɓ.