Search form

Matiye 28:15

15Zaɗka nzoɓ yṵmri na ya̰a lari na báyḭi lɛ, i ɗaa faa mbḭw munu ká i kǐɛke ri. Ɓe ze ha̰ ɓayke na yǎ̰ake zaɗ kpol kpol ká sakra Ziɓri kpṵru tḭi vuri.