Search form

Matiye 28:8

8Báyḭi lɛ, má̰yri na i zɔl saa tupal ku na koɗ hɔy ɓáy nun hḭɛ nda̰w, ɓáy bawda suoriya nda̰w pi. I ɗuu í vǎa ɓaa ɓayke ha̰ leɗ nduoɓal Zezuri na.