Search form

Matiye 3:11

11Ɓi na, mì ɗaa tul-rì nduo mbii ɓay kíɛke mii, ì suo kér ɓay ɓaarì ro. Roo lɛ, nzoɓ káʼa ví fal-i vuku na, hṵrusuo-ɛ kal tul-i pavbaɗ, a dikɔn ɓe hɔy kara, mì maa ɓay nán ká ɓal-ɛ ya. Ɓe na, a ɗáa rì nduo ɓil Tem Law Pie, ɓáy huu.