Search form

Matiye 3:3

3Za̰a na ɓa nzoɓ ká Ezay nzoɓ ya̰aŋa ɓay saa nzaa Ŋgɛrɛwṵru ɓaa ɓay ɓe pola lew hɔy mii:

«Ì láa kusol nzoɓ mgba ɓeleŋ ká ɓil law kɔr mii:

“Ì léke faa Ŋgɛrɛmbay ɓáy kere!

Ì léke ha̰ ni ka ɗo sikɗa kparak kparak !”»