Search form

Matiye 4:12

Zezu tii sa̰w peɗ ɓe ká kuɗu zaɗ ká Galele

(Mrk 1.14-15; Luk 4.14-15)

12Mbay *Eroɗ mgba Za̰a ɓo hul sal. Falɛ ká Zezu laa soro ɓayke na, ka naa sùo-ɛ ká kuɗu zaɗ ká Zude, a zɔl a se kuɗu zaɗ ká Galele.