Search form

Matiye 6:9

9«Munu zu lɛ, faa ɗáa nzaa ɓay kere na ze ɗo key:

“Bǎa ɓuru ká mù kaw nulue,

Ndaɗ ɓay haŋa nzoɓ ha̰a ha̰a lɛ,

ka tuu mù ɓo huo-ɔ kḭ hɔy mù ɓa Ŋgɛrɛwṵru.