Search form

Matiye 7:22

22Síeke ku na, nzoɓri ŋgḭi ɓamba i ɓáa ha̰ mì mii: “Mbay Mbay, wa̰a ɓuru ya̰a ɓay saa nzaa-a ɓúru ɓaa ha̰ nzoɓri ɓáy riŋ-a ya lɛ” mase, “Ɓuru ɗi riŋ-a ɓúru níike temndayari ká tul nzoɓri ya lɛ” mase, “Ɓuru ɗaa fe saŋri ɓoɗ ɓoɗ ŋgḭi ɓamba ɓáy riŋ-a ya lɛ?”