Search form

Matiye 8:18

Séke fal Zezu ɓa fe vbɛm ya

(Luk 9.57-62)

18Nam mbḭw munu ká ruɔ nzoɓri kiri Zezu gbuk na báyḭi lɛ, ka mbi nzi-ɛ ha̰ leɗ nduoɓal-ɛri ɓay túo maambii ɓa fi kɛlu.