Search form

Matiye 9:10

10Nam mbḭw ká Zezu kaw nzaa fe sṵm ká puo Matiye na, *nzoɓ ya̰aŋa larimbuori ɓáy nzoɓri ká soro ɓay ɓari mgba ndaya ká *Fariziri ɗi ri ɓa nzoɓ feya̰ari na, i vi ŋgḭi ɓamba í kaw nzaa fe sṵm ziŋ Zezu ɓáy leɗ nduoɓal-ɛri.