Search form

Matiye 9:16

16Rɔɓay, nzoɓ mbḭw ti mbika nzaa gari fie ɓay ɓúoke nun tá̰w gari ya, ɓay ḭi lɛ, nzaa gari fieke ku na, a haŋa tá̰w gari na gɔɗɔ tir tir ha̰ gɔ́ɗɔ garike ku na mba taa pola ku rɔɓay.