Search form

Matiye 9:17

17Ɗo faa mbḭw munu nda̰w, nzoɓ ti áŋ him fie zuɔ tá̰w ɓɔl huɔri ya. Zaɗka nzoɓ ɗaa munu lɛ, ɓɔl huɔri na a fúo kpom, lɛ, him na a zúɔ ɓisuy, ɓɔl huɔri kara a ɓíɛ nda̰w. Roo lɛ, him fie na i áŋ zuɔ ɓɔl huɔ fieri. Ɓe nda̰w rɔɔ, him ɓáy ɓɔl huɔri na, i mgbaka kḭ zeɓ zeɓ ɓáy kere ɓáy .»