Search form

Rɔmri 1:12

12Ɓa ɓe nu ku hɔy ya, roo lɛ, ɓay haŋa naari riw bele na, náa sɔ́ri kḭ: ɓi na, mì zíŋ hṵrusuo ɓáy faa mbika law ɓaarì, a ɓaarì kara ì zíŋ hṵrusuo ɓáy faa mbika law ɓi.