Search form

Rɔmri 1:16

16Tusuɛke lɛ, káa Ɓay Kere ká mì kaa na, sahoy ndḭi mini kara sɛ mì ká ɗi ya, ɓay ḭi lɛ, ɓa hṵrusuo Ŋgɛrɛwṵru ká ɓay ya̰aŋake nzoɓri riw bele ká i ɗaa law-ri ɓo tul Zezu. Pola ɗɛkrɛ lɛ, ɗo ɓay tul Ziɓri, rɔɔ ɓay tul nzoɓri ká i ɓa Ziɓ ya na ɓáy.