Search form

Rɔmri 10:12

12Ɓe mini ze, nzoɓri ká i ɓa Ziɓ, mase i ɓa na Ziɓ ya hɔy kara, wál sakra ɓari tiya; Ŋgɛrɛmbay ká mbḭw key kḭ ze ɗo ɓay tul-ri riw bele, a ɗaa kere ziŋ nzoɓri riw bele ká i koɗ ni,