Search form

Rɔmri 2:25

25Ɓo ká mù ɓa Ziɓ, ká mù kuŋ ŋgori ɓay kǐɛke sùo-ɔ ɓa taa Ŋgɛrɛwṵru na, zaɗka mù ɗaa vu mbom ɓo tul bol kusol Moyze na lɛ, ŋgori ɓo na ɓa fe tusuɛ kḭ. Roo lɛ, zaɗka mù ɗaa vu mbom ɓo ɗi ya lɛ, ɗo munu ɓa fe ká mù kuŋ ŋgori ya ɓáy.