Search form

Rɔmri 3

1Zaɗka ɗo munu na wa̰a, ká ɓay ɓá Ziɓ na ndaɗike ɓa ḭi kḭ zu lɛ? Kúŋ ŋgori na wa̰a, kereke ɓa ḭi kḭ lɛ? 2Ndaɗikeri na ɗo ŋgḭ-ŋgḭi, ɓay ḭi lɛ, pola ɗɛkrɛ lɛ, ɓa ɓari Ziɓri na ze Ŋgɛrɛwṵru pɔŋ ɓay ɓe zuɔ nduo-ri. 3Ziɓ ha̰nɛri ɗo tul ɓay ɓari ɓáy zaɗɛ ya ɓa tusuɛ kḭ. A ku na wa̰a, ɓay tul fe ɗáa ɓari ká munu ku na ze, Ŋgɛrɛwṵru a ɗoke tul ɓay ɓe na mbǎa ro lɛ? 4Ṵ́-uu, munu ya! Ze nzoɓri riw bele i ɓa nzoɓ kúɗ ɓay hɔy kara, Ŋgɛrɛwṵru ɗaa fe maa ɓáy tusuɛ ɓay, munu ká i ɗaa ɗo ɓil mbeɗe ɓe mii:

«Ɓo Ŋgɛrɛwṵru, ndaɗ ɓay haŋa nzoɓri kɔ mù ɓa nzoɓ

ká ɓay ɓáa ɓo ɗo ɓáy zaɗɛ.

Ze nzoɓ ɗaa ɓay ɓo tul-a hɔy kara, mù tḭ́i ɓil-e yoroŋ+

5Zaɗka fe ɗáa ka̰aya naari na ɗaa ha̰ nzoɓri kɔ mii, Ŋgɛrɛwṵru ɗaa fe ɓáy zaɗɛ na wa̰a, náa ɓáari mina ro lɛ? Ŋgɛrɛwṵru ká ha̰ náa kɔ́ri sɛkɛ fe ɓay tul fe ka̰aya naari na wa̰a, ka ɗaa fe ɓáy zaɗɛ ya zu lɛ? (Ɓe ni key na, mì ɓaa sim ɓay ɓáa nzoɓri ro.) 6Fe ɗáa ɓe ɗo ɓáy zaɗɛ. Zaɗka Ŋgɛrɛwṵru ɓa nzoɓ ká fe ɗáa ɓe ɗo ɓáy zaɗɛ ya lɛ, kaʼa máa ɓay kúŋ sal ɓay zuɔ tul nzoɓri ká tusiri key ya. 7Kɔ ya lɛ, nzoɓ ha̰nɛri ɓáa ha̰ mì mii: «Zaɗka kúɗ ɓay ɓuru ze ɗaa ha̰ nzoɓri kɔ́ke sùo ɓay Ŋgɛrɛwṵru na *taŋ kaɗ kaɗ, a kǐɛke riŋ ɗika ɓe nda̰w na wa̰a, ɓay ḭi nda̰w rɔɔ, ɓay mgba tul ɓuru munu ká nzoɓ feya̰ari ɓáy lɛ woo?» 8A wa̰a, ɓay ḭi nda̰w rɔɔ náa ɓaarì mii, náa ɗáari fe ndaya ɓo ha̰ fe kere na ka tḭi a se ɓa pola pola ya lɛ, munu ká nzoɓ ha̰nɛri kǔɗke ɓay zuɔ nzaa-i mii, ɓa ɓi ze mì ka-káa ɓayri na munu ku! Ɓay ká mgba tul nzoɓkeri ku na ɗo ɓáy zaɗɛ.

Nzoɓri riw bele i ɓa nzoɓ fe ɗáa ya̰a

9A munu ku wa̰a, náa ɓáari mina ro lɛ? Naari Ziɓri na wa̰a, náa mbári tul nzoɓ ha̰wri na mba ro lɛ woo? Ṵ́-uu munu ya! Mì ɓaa ha rì ro mii: Ziɓri, ɓáy sa̰w nzoɓ kḭri hɔy kara, ɓari riw bele na i ɗo ɓil feya̰a, 10munu ká i ɗaa ɗo ɓil mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru mii:

«Nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ ká nun Ŋgɛrɛwṵru na, tiya;

mbḭw kara tiya.

11Nzoɓ nun nzɛm, tiya nda̰w.

Nzoɓ ká nzaa Ŋgɛrɛwṵru nzaa kara, mbḭw tiya nda̰w.

12Nzoɓri riw bele fɛrɛ fal-ri ha̰ Ŋgɛrɛwṵru,

í wṵru faa í zekre kḭ kpɛrkɛ kpɛrkɛ.

Nzoɓ ká ɗaa fe kere na, tiya;

mbḭw kara tiya+ .

13Kusol ɓay ɓáa ɓari tḭi nduɗ nduɗ

munu ká luɔ tupal ká ɗo hɔy nduo.

Nzaa rḭm-ri ɗo ɓa nzaa rḭm úla nzoɓ+ ;

ɓay ká tḭi ká nzaa-ri na kara

ɗo munu ɓa pom sɔy+ .

14I ɓa nzoɓri ká nzaa-ri zoŋ bak bak ɓa nzaa faɗi.+

15I nduɔ kiyaw kiyaw ɓay ɗáa sím nzoɓ zuɔ siri.

16Zaɗri riw bele ká i kal ɗi na,

i ɓiɛ feri í ɗaa ha̰ nzoɓri kɔ sɛkɛ fe.

17Káw ɓáy kere ɗɛkɛkɛ na, i kɔ faake ya+ .

18Hḭɛ Ŋgɛrɛwṵru ndḭi kara ti ɓil law-ri ya+

19Náa kɔ́ri mii, feri riw bele ká *bol kusol ɓaa ɓayke na, ɓaa ha̰ ɓari Ziɓri ká i ɗo ɓil bol kusolke na, ɓay haŋa nzoɓ mbḭw káʼa máa áa nzi-ɛ a ɓaa ɓay ɓay yá̰mke sùo-ɛ ya̰m na tiya, a nzoɓri riw bele ká tusiri key na i kɔ sùo-ri ɓa nzoɓri ká ɓay mgba tul-ri ká pol Ŋgɛrɛwṵru. 20Tusuɛke lɛ, nzoɓ káʼa máa haŋa Ŋgɛrɛwṵru naa ɓay ká tul-e a kɔ ni ɓa nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ ɓáy faa ɗáa bol kusol na, mbḭw tiya, ɓay ḭi lɛ, peɗ ɗáa bol kusol na kiɛ nzoɓ ha̰ ni kɔ mii, ka ɗaa feya̰a.

21A roo lɛ, timbɛɗɛ key na, Ŋgɛrɛwṵru kiɛ naari faa káʼa náake ɓay ká tul nzoɓ ha̰ ni ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ. Ka ɗaa feke na ɓáy faa ɗáa bol kusol ya; ɓa fe ká *mbeɗe bol kusol ɓáy mbeɗe nzoɓ ya̰aŋa ɓayri saa nzi-ɛ ɓaa nasi ɓayke pola. 22Ŋgɛrɛwṵru naa ɓay ká tul nzoɓri ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ ɓay law-ri ká i ɗaa ɓo tul Zezu *Krisi. Ka ɗaa feke ku na ɗo ɓay tul nzoɓri riw bele ká i ɗaa law-ri ɓo tul-e. Ze i ɓa na Ziɓ, mase Ziɓ ya hɔy kara, náa nun kḭ tiya, ɓay ḭi lɛ, 23nzoɓri riw bele ɗaa feya̰a a í rɔ́kɔke riŋ ɗika Ŋgɛrɛwṵru. 24Roo lɛ, Ŋgɛrɛwṵru ɗaa law kere ziŋ ri a naa ɓay ká tul-ri hɔy hɔy ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ ɓáy faa Zezu Krisi ká tina ri saa ɓil koy feya̰a. 25-26Ɓa ɓe na kḭ ze, Ŋgɛrɛwṵru ha̰ ni ɗo ɓa vuy *fe poy, ha̰ sím ɓe puo mbɔl feya̰a nzoɓri, ɓay haŋa ɓo ɓáy faa huɗ ɓe na, ka ndǎke buma ziŋ nzoɓri ká i ɗaa law-ri ɓo tul Zezu Krisi. Ɓe mini ze, Ŋgɛrɛwṵru kǐɛke sùo-ɛ ɓa nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm. Pola na, ka iki law-ɛ ká tul nzoɓri ká i ɗaa feya̰a. Roo lɛ, timbɛɗɛ key ká ɓáy faa huɗ Krisi na, ka naa ɓay feya̰a ká tul nzoɓri ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ. Ɓe ze, ka kǐɛke sùo-ɛ ɓa nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm nda̰w, a ɓa nzoɓ náa ɓay ká tul nzoɓri ká i ɗaa law-ri ɓo tul Zezu Krisi nda̰w.

27A ku na wa̰a, faa ndáka giri sùo nzoɓri na ɗo ha̰a ɓáy lɛ woo? Faake mbḭw tiya, ɓay ḭi lɛ, haŋa ɓay naa ká tul nzoɓ ha̰ Ŋgɛrɛwṵru kɔ ni ɓa nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ na, ɗo ɓáy faa mbika law ɓo, ɓáy faa ɗáa vu mbom ɓo tul bol kusol ya. 28Ì kɔ, naari na, náa kɔ́ri ta-taŋ mii: Ŋgɛrɛwṵru naa ɓay ká tul nzoɓ ha̰ ni ɓo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ ɓay law-ɛ káʼa ɗaa ɓo tul Zezu Krisi ɓo, ɓay vu mbom káʼa ɗaa ɓo tul bol kusol na ya. 29Ì ker í kɔ ku na wa̰a, Ŋgɛrɛwṵru na ɓa Ŋgɛrɛwṵru Ziɓri kḭ huo-ri hɔy lɛ woo? Wa̰a, ka ɓa Ŋgɛrɛwṵru sa̰w nzoɓ kḭri nda̰w ya lɛ? Ɓa tusuɛ kḭ, ka ɓa Ŋgɛrɛwṵru sa̰w nzoɓ kḭri nda̰w, 30ɓay ḭi lɛ, Ŋgɛrɛwṵru na mbḭw hɔy. Ɓa ɓe kḭ ze ka naa ɓay ká tul Ziɓri ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ ɓáy faa mbika law ɓari; ɓa ɓe na nda̰w ze ka naa ɓay ká tul sa̰w nzoɓ kḭri ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ ɓáy faa mbika law ɓari. 31Wa̰a, náa búmrari ndaɗi bol kusol na ɓáy faa ɗáa law ɓo tul Zezu Krisi ro na lɛ? Ṵ́-uu munu ya! Roo lɛ, naari na, náa kíɛri tusuɛ ndaɗi bol kusol na.