Search form

Rɔmri 3:13

13Kusol ɓay ɓáa ɓari tḭi nduɗ nduɗ

munu ká luɔ tupal ká ɗo hɔy nduo.

Nzaa rḭm-ri ɗo ɓa nzaa rḭm úla nzoɓ ;

ɓay ká tḭi ká nzaa-ri na kara

ɗo munu ɓa pom sɔy .