Search form

Rɔmri 3:25-26

25-26Ɓa ɓe na kḭ ze, Ŋgɛrɛwṵru ha̰ ni ɗo ɓa vuy *fe poy, ha̰ sím ɓe puo mbɔl feya̰a nzoɓri, ɓay haŋa ɓo ɓáy faa huɗ ɓe na, ka ndǎke buma ziŋ nzoɓri ká i ɗaa law-ri ɓo tul Zezu Krisi. Ɓe mini ze, Ŋgɛrɛwṵru kǐɛke sùo-ɛ ɓa nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm. Pola na, ka iki law-ɛ ká tul nzoɓri ká i ɗaa feya̰a. Roo lɛ, timbɛɗɛ key ká ɓáy faa huɗ Krisi na, ka naa ɓay feya̰a ká tul nzoɓri ha ri ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ. Ɓe ze, ka kǐɛke sùo-ɛ ɓa nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm nda̰w, a ɓa nzoɓ náa ɓay ká tul nzoɓri ká i ɗaa law-ri ɓo tul Zezu Krisi nda̰w.

27A ku na wa̰a, faa ndáka giri sùo nzoɓri na ɗo ha̰a ɓáy lɛ woo? Faake mbḭw tiya, ɓay ḭi lɛ, haŋa ɓay naa ká tul nzoɓ ha̰ Ŋgɛrɛwṵru kɔ ni ɓa nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ na, ɗo ɓáy faa mbika law ɓo, ɓáy faa ɗáa vu mbom ɓo tul bol kusol ya.