Search form

Rɔmri 4:13

Ŋgɛrɛwṵru waa fe ɓay tul nzoɓri ká i ɗaa law-ri ɓo tul-e

13Tusuɛke lɛ, Ŋgɛrɛwṵru waa ziŋ *Abaraham ɓáy vu bul-eri ɓay haŋa ri tusiri na ɓa taa ɓari. Ɓay vu mbom ká Abaraham ɗaa ɓo tul *bol kusol ze Ŋgɛrɛwṵru wáake ɓay ziŋ ni ya, roo lɛ, munu ká Abaraham ɗaa law-ɛ ɓo tul-e na, ɓe ze ha̰ Ŋgɛrɛwṵru wáake ɓay ziŋ ni a kɔ́ke ni ɓa nzoɓ ká ɗo ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ.