Search form

Rɔmri 5:1

Náa zúɔri ziŋ Ŋgɛrɛwṵru ɓáy faa Zezu Krisi

1Ɓe ze, munu ká Ŋgɛrɛwṵru naa ɓay ká tul naari ha̰ náa ɗori ɓáy zaɗɛ nzɛɗɛm ká nun-ɛ ɓáy faa mbika law na, ɗɛkɛkɛ ɗo sakra naari ɓáy Ŋgɛrɛwṵru ɓay tul fe ká Ŋgɛrɛmbay naari Zezu *Krisi ɗaa na.