Search form

Rɔmri 5:11

11Na rɔɓay, naari na, náa ndákari giri sùo naari ká ɓil Ŋgɛrɛwṵru ɓáy faa Ŋgɛrɛmbay naari Zezu Krisi ká ɗaa ha̰ náa zuɔri ziŋ ni timbɛɗɛ key na.