Search form

Rɔmri 5:4

4Íki lawke ku na, ɗaa ha̰ náa sṵ̌ukeri law naari ká tul fe ká tḭi tul naari, a sṵ́u law ká tul fe ká tḭi tul naari na, sɔ naari ká tul fe ká náa ɗáari law naari te ɗi nzokɗo na.