Search form

Rɔmri 8:32

32Ì kɔ, ɓe ká vu ɓil-e hɔy kara ka ɓeɗ naari ya, a pɔŋ ni ɓa vuy *fe poy ha̰ naari riw bele na wa̰a, ɗaa mina nda̰w rɔɔ, ka ti haŋa naari feri riw bele ɓáy faa Vi-e na ya lɛ woo?