Search form

Rɔmri 8:35

35Fe ḭi kḭ nda̰w rɔɔ a máa ɓay kúŋ sal ini ká Krisi mgba ziŋ naari na lɛ? Fe mbḭw káʼa máa ɓay kúŋ salke na tiya: ɓa kɔ́kɔ síe ya nda̰w, ɗoko ɓil huɗ ya nda̰w, ɗáa nun tuɔ síe ya nda̰w, kɔn luye ya nda̰w, séke tigba̰a hɔy ya nda̰w, fe huɗri ká i kiri tul naari gbuk ya nda̰w, mase huɗ maamii hɔy kara ya nda̰w pi.