Search form

Rɔmri 9:7

7Vu bulu Abarahamri hɔy kara, i ɓa vi-e taa tusuɛkeri riw bele ya nda̰w, ɓay ḭi lɛ, Ŋgɛrɛwṵru ɓaa ha̰ Abaraham mii: «Ɓáy faa vi-e Izak ze vu bul-eri i rúɔke ɓamba munu ká mì waa ɓayke ziŋ mù na .»