Search form

Numbers 8

Rogon i Ayliy fapi Magal

1Me ga’ar SOMOL ngak Moses, 2“Mog ngak Aron ni nge ayliy fa medlip i magal ni ngi i mat nga m’on.” 3Me fol Aron riy nge ayliy fapi magal nib sap nga m’on. 4Re tagil’ e magal nem e ni ngongliy ko gol ni ga’ngin nni ammanag nge yani aw ni bod rogon ya’an ni yog SOMOL ngak Moses.

Rogon i machalbognag e pi Levite ngan tayrad nga pa’ SOMOL

5Me ga’ar SOMOL ngak Moses, 6“Mu fael ngabang e pi Levite u fithik’ piyu Israel ngam machalbog nagrad 7ni ba’aray rogon: mu atngiy fare ran nma machalbog nigey nga dakenrad magog ngorad ngar puyed e piy u dowrad ni ga’ngin miyad luknag e mad rorad. Ma aram miyad machalbog. 8Ma aram miyad fek ba fak e garbaw ni pumo’on nge fare maligach ni grain ni aram e flour ni kan athkuy e gapgep ni olive ngay; me gur e ngam fek reb e garbaw ni pumo’on ni fen fare maligach ko denen. 9Aram ma ga kunuy yu Israel ni yad gubin nga ta’bang ma ga tay e pi Levite nga mit fare Tent u p’eowcheg ni yad ba sak’iy. 10Fapi girdi’ nu Israel e ngar ted rifrifen pa’rad nga daken lolugen e pi Levite, 11ma aram me pi’ Aron e pi Levite ngog ni aram e ba tow’ath nib mal’eag nike pi’ yu Israel, ya ngar ngongliyed e maruwel rog. 12Me tay e pi Levite rifrifen pa’rad nga daken lolugen fa gal garbaw ni pumo’on; reb e ngan pi’ nib maligach ni fan ko denen ma reb e nge mang ba maligach ni mo’oruf, ni aram bangbengin ni nge machalbog e pi Levite.

13“Mu pi’ ngog e pi Levite nib tow’ath nib mal’eag, ma ga tay Aron nge pumo’on ni pifak ni yad e ngrogned e n’en ngu’ur rin’ed. 14Ara’rogon ni ngam fael nga bang e pi Levite u fithik’ piyu Israel, ya nge milfarad ngog. 15Nga tomuren ni kam machalbog nagrad ka mu pi’ rad ngog, ma aram e ke bung rogorad ni ngar maruwelgad u lan fare Tent. 16Kug mel’agrad ni ngar yin’ed luwan urngin e tin ba nganni’ e pumo’on ni pifak yu Israel, ma kemus ni gag e bmilfarad ngog. 17Nap’an ni gu thang e pogofan rok gubin e tin ba nganni’ e pumo’on ni pifak yu Egypt, mu gu fael ngabang ni aram e ke milfan ngog e tin ba nganni’ e pumo’on u pifak gubin e tabnaw nu Israel, nge tin ba nganni’ u pifak urngin e gamanman rorad. 18Ere gag e chiney e nggu fek e pi Levite nge yan nga luwan e tin nganni’ e pumo’on u pifak piyu Israel, 19Are kug pi’ e pi Levite ngak Aron nge pifak ni pumo’on, nib tow’ath nike yib rok yu Israel, ni ngar maruwelgad u lan fare Tent ni fan ko girdi’ nu Israel ma ngkur yororgad rok yu Israel ko riya’ nra aw ngorad ni fa’an yad ra chuchugur nga charen fa Gin nib Thothup.”

20Ma aram e Moses, nge Aron, nge urngin e girdi’ nu Israel e rrin’ed gubin fa pin’em ngak e pi Levite nri bod rogon ni yog SOMOL ngak Moses ni ngan rin’ ngorad. 21Pi Levite e ra machalbog niged yad miyad luknag e mad rorad, me pi’rad Aron nib tow’ath nib mal’eag ngak SOMOL. Ma aram miki bangbeng nagrad Aron ni ngar machalboggad. 22Me rin’ gubin e girdi’ e tin ni yog SOMOL ngak Moses nib l’ag rogon ngak e pi Levite. Ma aram e ke bung rogon e pi Levite ni ngar maruwelgad u lan fare Tent u tan pa’ Aron nge pifak ni pumo’on.

23Me ga’ar SOMOL ngak Moses, 24“Fin ra gaman e rliw’ nge lal e duw yangren reb e Levite mrayag ni nge maruwel u lan fare Tent u p’eowcheg, 25mra gaman e wugem e duw rok bagyad ma nge tal ko maruwel. 26Nap’an nra taw ko duw rok be’ ni nge tal ko maruwel, ma ku rayag ni ngi i pi’ e ayuw ngak e tin kabe maruwel e girdi’ u lan fare Tent, machane dab kun pagfan reb e maruwel ngak ni yigo’ ir ngay. Irera’ rogon ni ngu’um gafaliy rogon e maruwel ni ngi i rin’ e pi Levite.”

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index