Search form

Joni 10

Sipisipi jasida ohonipolo koha moloko libo ga.

1Jisesikaho nemo ga wati aya lo libekoloyo, eli-minalo loko liye. Wewena makolimo sipisipi jasida ohonipou yowekolo maya oho akaloti yowamoko, oho ohalaloti yowekadeko maya ukelelo weya yowiye loko letune. 2Oho akaloti yowitibo wemuya ja ujapalo weya yowiye loko letune. 3Sakoya yowekoladeko maya oho akalo ja ujapalo welimoya anu siyetatiye. Ito sipisipi jasiya aya wemidana onola maya elikilae. Sa-okoko sipisipi jasida maya duli loko ju loko dilipe nupa okoko dilipe-loko lemekolaiye. 4Oluholalesida maya dilipe-loko lemekoko emoma le omutideko, oluholalemasiya onola maya elikiki emeke moliki wikilae. 5Aito we makomidanaya emeke molamikilae. Aito wemidana onola maya lena etibo nenako, domodanipo wideko oli ikilae. 6Loko Jisesimamo koha moloko ga mako sa-loko liyoko, edimomasiya nenahamuya lihelae liki ga libo maya monalo eli wehe lamae.

Jisesiya sipisipi jasida ujapa wenipo laloya ne.

7Sa-ikayoko, Jisesimamo amida meko sa-loko liye: Wehe loko wati gaya lo libituyo, eli-minalo. Sipisipi jasida ohonipou yowikaka atedaya nemoya minoe. 8Nemo nisamoyoko soto pebo wewena mukiya ukelelo wegoya minae. Sa-iyoko, yamuya sipisipi jasiya ganipolo maya eliki demesalo molamabo ne. 9Atedaya nemoya minoe. Wewena mako nemoda asinitamiki atedaneuya yowitaboya wiki latila amikilae. Wikiki nisikiki iki mida numuda lalo nesau monikilae. 10Ukelelo welimoya sipisipi jaya kohakologoya ohonipouya yowekaka noiye. Nemoya sipisipi ja maya elewole depa mutiwa liki elewole mida numuda lalo nesau maya moniki minatae loko lemobo maya ne. 11Nemoya sipisipi jasida ujapa wenipo lalo maya minoe. Ujapalo we lalolimoya sipisipi jasidamuye loko minoko leko ibo nesala maya hulakolaiye. 12Elekele welimoya ja ahola minamibo nenako ito ujapa lalo nesa ametibo nenako, liwe ula nisitiboya mudakoko sipisipi jalasida maya hulobikoko oli wekolaiye. Sa-ideko liwe ulamamo sipisipi jasida maya kohaidoko dilipe hutili ekolaiye. 13Aya welimoya meinawa lituwe lokogo ata ke-minoko yowanu lekaka noinako, sipisipi jasidamuya ata kamoko hulobikoko oli etibo ne. 14Nemoya sipisipi jasida ujapa wenipo laloya minoe. Ahoneki nemokiya mudako ele-minoinako, 15+ asako wewenaneleki nemokiya mudako ele-minune. Yamuya sipisipi ja edimokumuye loko minoko leko okaka nobo nesa maya hulakoloe. 16Ito sipisipi janeleya nala malokaki minae. Edimoya maya oho ulauti nisamae. Sa-iminanako, nemoya dilipe-loko nisekoyoko, onone maya elikilae. Sa-ikadeko, sipisipi ja maya nala makoko minakilae, ito ujapa wenipoya nemo makoko minakoloe. 17Nemoya minoko leko nobo nesa maya hulakolo nobomuye loko, ahonekahoya ukala nemekaka noiye. Sakoya minoko leko nobo nesaya hulikoko aku ohatama lekoloe. 18Sa-onenako, yamuya minoko leko etubo nesaya wewena makolimo hipo amekolaiye. Neimoneya elekoko hulakoloe. Nemoya minoko leko nobo nesaya hulikoko aku lituwe loko letubomidana elewoleyawaya neimonetoka ne. Yamidana lolo etane loko ahonekaho lonetonebo maya ne.

19Loko Jisesimamo yamidana ga maya lokaiyoko, Juda wewenamasiya ligi hagi iki mini maloka maloka ae. 20Sa-liki likiki, edimokuti muki wewenamasiya emo yaitaya ukau olohalimo yowanu noliyoko opa napa ga maya nolihao, edimoya nenahamuya elikili niae. 21Liki layoko, malokasiya oloha makolimo ukau yowenetiboya yamidana gaya lametibo ne. Ito oloha makolimoya domuda likaibo wewenasidaya ma le pana kebetamekolaiye, liki lae.

Juda wewenasi Jisesida maya muda-eli hulabo.

22Juda wewenasida monoka numudanipo lusa vabomidana onawala maya lasi onawa maya alili noiyoko ne. 23Jisesimamo monoka numudau yawago nebo eba mako uliwa Solomoniyo loko nebokuya woko niseko oko neyoko, 24Juda wewenasida ujapa wenipolesiya nisiki ilimi wego ikiki sa-liki li me: Emoya nenahamuya onawa hanaya monawaka le suna okaniyoko ele opa napa okaka noune. Emoya lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo we maya minatadawoya, lo soto moloko lo lemowo. 25Liki layoko, Jisesimamo nemoya lo libekaka noboya, edimoya eli wehe liki elamae. Ahoneda galalo yowanu lekaka nobolimoya lo soto molokaka noibolae. 26Edimoya sipisipi ja lolo iki minamanako nemo ganeya elamae. 27Sipisipi jane lolo iki minabo wewenasiya nemo onone maya elikaka niayoko, mudalidokoko ju loyoko nemeke moliki nisikaka niae. 28Sa-onenako, nemoya elewole depa mutiwa maya bekoyoko, wiki latila amiki elewole iki minakilae. Edimosidaya nemo nadeutiya wewena makolimo niseko hipo amekolaiye. 29Ahone nemotoka dilipemo molaibo weya muki nesasida asebetoko nenako, adeutiya wewena makolimo hipo amekolaiye. 30+ Nemoki ahonekiya makoko minoiye.

31Loko liyoko, Juda wewenasida ujapa wemasiya akuya ehada maya likiki kohakilayoko. 32Jisesimamo sa-loko lo biye: Oliwaki elewole nesaya ahoneda abuhalaloti lekaka noboya, edimoya nakaha yowanuya lahelamibo loyoko, ehadalotiya aku kohanelatune liki nilae. 33+ Loko liyoko, Juda wewenamasiya onoto liki sa-liki lae: Yowanu lalo lekaka noadawomu lamune. Emoya wewena lemokidana maya minadawoya, Omai pulekolo, eimokada maya le Omailoka moloko nemo Omai minoe loko lokaka noadawomuya kohaelakolune. 34Liki layo, Jisesimamo monoka bukutipou maya we makolimo sa-loko libo ga maya luhuwa ji-minabo maya ne: Edimoya omai nesaya minae loko lobolae. 35Loko liboya, Omaimidana gala soto pe bibo wewenamuya omai nesae loko libo nenako, ito monoka bukugu luhuwa ji-minabo maya lemeko udatibo nesa minamiye. 36+ Sa-onebo nenako, ahonekahoya nilime lene oko noli hekaiyoko maya mikau lemobo we Omaimidana ipala minoe loko lobo maya nenako, edimoya nenaha iyoko Omai pulekaka noane, liki nilae. 37Yowanu lekaka noboya mudaikiki ahoneki makoko aweyaha amidekoma ganeya eli hulataboya

wehe loko ne. 38Ito nemo yowanuneki ito ahoneda yowanulakiya makoko aweyaha onedeko, mudaikikima, opa ga lamiki nemo yowanu nolobotogoya mudalo. Mudai wehe litaboya ahonekaho nemodaya uka jene. Ito ahonekaho nemoda maya asaoko uka jene liki mudaikiki nemo monawane maya mudai wehe likilae. 39Loko lokoko, nala mikili niabokuti maya hulikoko wiye.

40Woko Jodani no yola helega Joni maya api oko monoka noku udobetaibotoka maya woko ne. 41Yaloka maya woko neyoko, muki wewena maya nebotoka nisikiki sa-liki lae: Joniya sako muki elewole nesahena lolo amibo maya neboya, maya wemu libo ga maya wehe loko ulawago lokaka ibo ne. 42Liki likiki yaloti maya muki wewenasiya Jisesidamuya elewole iki data ke.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index