Search form

Luku 8

Jisesileki magoina minikaka abo menaki.

1Sakokoya alikaya Jisesimamo muki eba napa lasolaukakiya moneko monoka maya lo beikaka oko ito Omaimo muki wewenasida uliki we lolo etibo gahenala lalo maya wetome oko lo beikaka oko ne. Sako moniyoko emeke moliki monebo wewenautiya unala ipalale yuha 12-pala ne, 2+ ito olohasida dukau minaboloti ito saina delaiboloti dilipebenebo mena ne, makoya Mele ulilaya Magadalao liki molabo mena emo ukalauti oloha 7-pala kohaidoko doli hibo mena, 3ito Jowanaya Sujada menala Helotida yowanulalo ujapa wemidana menala, ito Susana ito maloka menakipaya uvaminanipoki minikiki Jisesida unala ipalale yuhasida maya nasahili ibitiki minae.

Yuha nesa tili okaka wemu koha moloko ga.

(Mat 13:1-9; Mak 4:1-9)

4Muki numuto namato wewena maya nisiki Jisesima nebotokago minayoko mudakoko koha moloko ga mako sa-loko lo biye: 5Yuha nesa tili okaka we makolimoya mijakuma yuha nesa tili ekolo wiye. Woko yuha nesa tili omo nowiyoko maloka lemo anulo jibolawama wewenasi wiki nisiki ikili mijiki otele ae. Ito malokaya aha-namasiya nisiki niki suwae. 6Ito malokaya limi ehatoya jikiki potiki yowedelamuya yoweha mika nouvalama minamiyoko alala miki hele. 7Ito ihilawa malokaya lemo lilihau jekoko magoina lilihaki wileko yowiha lilihalimo jemikaiyoko opa teko heliye. 8Ito malokasiya limi mika lalou jikiki potiki yowiki ihilawa lalo nesaya je. Makoko makokosiya ihilawanipo 100 je. Loko lo suwokoko ga napauti sa-loko liye: Edimoya dataki minune liki maya ga nolobo monawaya eli wehe lilo, loko liye.

Yuha nesamu koha moloko libomidana monawaya sa-loko ne.

(Mat 13:10-23; Mak 4:10-20)

9Loko lokaiyoko unala ipalale yuhasiya koha moloko libo gamuya Jisesida loka itikayoko sa-loko lo biye: 10+ Omaimoya muki wewenasida uliki we lolo obetatibomidana suna ibo gala maya edimoya elitae loko loneboya, malokasiya koha moloko agoya elitae. Sa-nikiya saina-paina domudalotiya mudataboya mudai wehe lamikilae. Ito dataloti aya elitaboya eli wehe lamikilae. 11Ito ga maya koha moloko noloboya monawaya lo libituyo. Yuha nesa ihilawaya Omaimidana gala laloya ne. 12Ito ihila nesa lemeko anulo nebomidana iki minabo wewenaya Omaimidana gala elitaboya lemeko dukauma minokadeko aya elewole iki elikadeko Omailimoya dilimekatiye loko Olohalimoya niseko aya ga maya leko wokaka noiye. 13Ito ihila nesa malokaya ehada mupilalo lemo jeko wileko yowibomidana iki minatabolawama monoka gama eliki lahelepa delokaiyoko elikaka niaboya, dukauya luhawanipo ilitamiyoko nenako, onawa minawasi liminayoko mimi molokakawa soto piyoko monoka aya hulikaka niae. 14Ihilawa maloka lemo lilihau jibomidana iki minatabo wewenaya monoka elikakawa elitaha, dupamo dumu helekaka noibo nesa jeko hitomikaiyoko nenako, moni uvaminamidana lelamoya lemeko dukauya monoka gamidana le jebetokaiyoko edimotokaya ihilawa jeko halatamiye. 15Ihilawa maloka lemo mika lalou jibomidana iki minatabo wewenaya monoka eliki li pilikiki liminayoko edimotoka monoka ulawa soto pekaka noiye.

Le jekakakumu koha moloko ga.

(Mak 4:21-25)

16+ Nakaha welimo leya lepa okoko somodunu jeko hitatibo ne. Ito nakaha welimo lepa okoko sipa iwauka lolosa etibo ne. Samitaboma ne. Nisitabo wewenasidama heko hada obetatiye loko lepa oko sipalo molatibo ne. 17+ Ayamidana oko Omaimidana suna onebo nesa neboya woko tolowa ametiye. Aya nesaya soto pitibo nesa ne. Ito halukuka netibo nesakiya asako soto pe suwekolaiye. 18+ Wewena mako monoka li-minatabo wewenasiya wati iki ujapa iminataboya Omaimoya aku kolo meko bekolaiye. Ito wewena mako monokaya li laliki ujapa amitabo wewenasiya ahagoya le-minupe liki litaboya akuya hipo oko lekolaiye. Sa-oneyo, edimosiya maya aya elikikima li madotipou molalo loko lo biye.

Jisesida dolale unamotalale.

(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)

19Yu makoya muki wewenasi nisiki Jisesidama hiki wego ikiki minayoko Jisesida dolale unamotalalema nisiki alowo jikiki hetoka yeimaya minae. 20Sa-niayoko we makolimo mudakoko Jisesida maya dokale unakale yuhama muda-elakili nisebo maya wewena waitikayoko hetoka maya nisiki minae. 21Loko liyoko Jisesimamo muki wewenasidama Omaimidana gala eliki eli likaka niabo wewena maya nemo donele unamotanele minae loko liye.

Jisesikaho liboto ahuhu napa nisibo amanapa ibo ga.

(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)

22Yu makoya Jisesile unamotalalekiya noku lapeuma yowikiki minayoko Jisesimamo no maya sila oko yola helega wetune loko liyoko wae. 23Sa-ikiya niwayoko Jisesi maya omuda hihi iyoko udoneyoko go napa jeko yasi napa-napa okoko ahuhumaki nonisidanaki no maya alahuka jeko hulo noku lapeuma moloko noku lape maya leko nokuma limitibo nesa liye. 24Sa-iyoko Jisesida maya ilime sinikiki ujapa wete yamalae, lemoya noku maya sima nakolune liki lae. Liki layoko Jisesimamo sinokoko lasimaki no alahuka jiboki auha biyoko amanapa aiye. 25Sako you likaiyoko unala ipalale yuhasidama elewole iki elikaka niabo nesatipo maya nakahama ne loko loka obetaiye. Loko liyoko unala ipalale yuhasiya aya nesa mudabomuya domodanipo adoha wokaiyoko agae, likiki sa-liki ligi hagi ae: Oho, maya welimoya yasimaki ito nomakiya gama lo bibo maya elikainako maya weya aitomidana we netiye liki lae.

Gegesa ebakuka oloha lahelamibo kohako oli he hulaibo ga.

(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)

26Sa-okaiyoko Galeli no yola helegalokama Gegesa wewenasida ebanipoukama wiki hetae. 27-30Wiki hetikiki no ilikaka maya niyoweyoko numuda napautiya we makoya nisiye. Aya weya oloha lahelamabosi ukalauya waitiminayoko hana-pana yulaka numuku udamibo we ne, hetoka ehada numuku ito ono molikaka aboku udoikaka oko monekaka noibo we ne. Ito aya weya olohalimoya ukalau elewole oko minokaka iyoko muki yulakaya wewenasi seni nalalotiya ilo adelo etoha iki nala jikiki ujapa itiki minikaka aboya, aya nala maya olohamamo kohako huko hulikaiyoko, oli hetoka lemeko ametokago woko minokaka ibo we ne. Sa-okaka noibo nenako, aya wemamo Jisesidama mudakoko igukama pou loko udoko ga napauti amowa jeko sa-loko liye: Jisesiyo Omai yowau wemidana ipala yamalae, nehahalo lahelamibo nesaya lolo onetakolo nonisene. Loko liyoko Jisesimamo ulika ekahimae loko loka oetaiyoko, Olohamidana weuna oluhoya ukauya wavu-liki minaboma nenako, nemo ulineya etipa minoe loko liye. Loko liyoko Jisesimamo oloha lahelamibomidana uliwa noloko maya wemidana ukalautiya hulikoko wamane loko libokumuye loko aya wemamoya emokaho miluma yowanu nemametane loko elewole oko loka noetoe. 31Loko lokoko lemodaya loli he hulo meiku molametane liki meusa oluhosi labo ga liki lae. 32Liki layoko ayaloya ja wavu-liki yomi niki minayoko doli hekadeko jasida dukauya yowetune liki loka loka iki lae. Liki layoko oo liyoko, 33aya olohamasiya aya wemidana maya hulitikiki wiki jasida dukauma yowiki limikayoko, aya jamasiya oli li lakiwaloka limiki limi nohukuma jiki niki nihutiki hele.

34Sa-ikayoko ja ujapalo wemasiya mudaikiki oli taoniloka ito numuda emesalokama wiki wetome iki li bikayoko, 35muki wewenasiya aya soto pibo nesama mudatune liki Jisesima nebotokama nisiki olohalimo ukau nebo we maya upalo nesa maya le kolokoko gala elekaka noibo nesala maya golotokaiyoko gama eleko Jisesida igukama neyoko, muda-elikiki domodanipo adoha woneboma ne. 36Sa-iyoko aya nesa mudabo wewenasiya olohaki nebo we maya dowa libomuya wetome iki mudamabo wewenasidama li be. 37Sa-iyoko Gegesa ebakuka wewenamasiya domodanipo adoha wokaiyoko Jisesi maya aya eba maya hulikoko wetiye liki lae. Sa-likayoko akuya wekolo noku lapeuma yowiye. 38Sako noyowiyoko oloha ukalauti oli heko le huloetaibo wemamo Jisesidamamu magoina nemoki minasiye loko loka loka iyoko Jisesimamoya ele mameko sa-loko lo miye: 39Emoya woko Omailimo lolo oetaibo nesamuya numudakaloka wewenakasidama wetome oko lo bo loko oli hekaiyoko aya wemamoya woko numudalaloka wewenasidama Jisesikaho lolo oetaibo nesamuya wetome oko lo beko suwiye.

Jaelusida oluwaki ito Jisesida upalalo nesalo ade libo menaki.

(Mat 9:18-26; Mak 5:21-43)

40Sa-iyoko wewenama yola helegama Jisesikumu ewa iki minayoko akuya nisiyoko ekewake litikiki, 41-42monoka numukuya uliki we mako neboya ulila Jaelusiyo loko nebo weya oluwa makoko neboya kilisimasila 12-pala nebo olu maya saina elaiboya helekolo noiyoko, Jisesitoma niseko i bola heko numudaneloka magoina wesiye loko liyoko magoina niwaiyoko muki wewenamakiya wavu-liki niwayoko, 43luwawanipouya mena makoya ukada anu molowa molowa oko minoko lusa wewenasida ehada beko suwoko kilisimasi 12-pala le hulaiyoko lusa vitaha vitaha suwametibo nesa lekaiyoko hulitabo ne. 44Sa-ibo nenako aya menamamo Jisesida emesaloka niseko upalo nesa lolowalokama ade liye. Sakoya niseko ade noliyoko ayalo maya oladala maya sepo jetaiye. 45Sa-iyoko Jisesimamo loka obetoko ekahimamo nupalo nesalo noliye loko liyoko, muki wewenamasi yuwawa molayoko, Pitamamo ujapa wene yamalae, wavu-liki wewenaya emesaloya ninisenako yauti yatokasi ma upalo nesalo li-minakilae. 46Loko liyoko Jisesimamoya o'e, wewena makolimoya alo nupalo nesalo noliyoko abuha-wowo makoya nupaloti nowiyoko elekoko noloe. 47Loko liyoko maya menamamo monawanema aloya soto pinako loikoko luwo-luwo jekaiyoko muki wewenasida domudaloma lemeko Jisesida igukama noudoko elaibo nesamidana monawama ito upalo ade noliyoko suwoetaibo monawama wetome oko liyoko muki wewenasiya ele. 48Sa-iki nieleyoko Jisesimamo olune yamalae nemodama elewole oko ata kedawolimoya ilime haka lokaiyo, mulukauya lepa hideko wo.

49Loko noliyoko monoka ujapa wemamidana numudalautima we makomamo nisekoko oluka maya aloya helekaiye. Sa-okainako tisateya ahamuya osele anuya nisekatiyo, 50huliko loko liyoko Jisesimamoya Jaelusida maya omodaka wamideko elewole oko ata kitadawoya olukaya aku sinakolaiye. 51Loko lo miyoko woko numutoka maya hetokoko aya numuku maya yowamitae loko muki wewenasida maya doli he hulikoko Pitale, Jonile ito Jemisile aya olumidana dolako aholako ayahasi dilipe-loko numukuma yowiye. 52Muki wewena ayauma wije nama liki minayoko yoweko mudakoko wije nama lamilo, olutipo maya helamoko aha omudaya udoneyo. 53Loko liyoko hapa heleneboma ne likadanaki ijala itae. 54Sa-ikayoko Jisesimamo adeloma le-minoko olu yamalae sinowo, loko liye. 55Loko liyoko ayalo maya wehe loko sinaiye. Sakoya sinokaiyoko nodenesa maya liki nisiki olumamidana maya mideko natiye loko lobetaiye. 56Loko lobetokaiyoko, dolako aholako maya oliwaki nesama lolo iye liki agae liki laiye. Sa-okaiyoko Jisesimamo aya nesamuya ga wetome iki maloka wewenasida li bamitae loko lo hukobetaiye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index