Search form

Drɛwɩ (Actes) 1:21-22

21-22Zɩ Zan Zozi -batize drɛ, -trilii -e 'e 'bɔ yi nɛn Bali -a 'si -kaa yei "bɛ -a man bɛ, minnun nɛn o -ko -kaa 'palɛ fɛ pɛɛnɔn 'nan te Minsan Zozi a -kaa 'va bɛ, -kaa o -tʋ -tɔ -a "pa 'ji. -Kaa min -tʋ 'si o yei, -e 'e 'pa -kaa 'va, -e 'e drɛ Zozi 'le wluandɩ -kanɔn 'va -nan yɩzan -tʋ -a.»

23-A -nan nɛn o min "fli kɔɔn, -a -tʋ 'tɔ nɛn Matias, ɛn -a -tʋ 'tɔ nɛn Zozɛfʋ. Waa laabo "nyian Barsaba, -te bɛ "cɛɛ dɩ Zuti.