Search form

Drɛwɩ (Actes) 1:3

3Zɩ -yee yra yɩdɩ tʋ -nyan bɛ, o lɛ nɛn 'e 'fli kɔɔn 'e 'pa -a "kaga. Yaa -ci kɔɔn -wlɛ 'nan, 'e yiɛ a "man. 'E 'fli kɔɔn -wlɛ yi -fuba sinjɛn wlu te e Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'wɩ ve -wlɛ.