Search form

Drɛwɩ (Actes) 10

Piɛri 'lee Kɔrneli

1Min -tʋ a waa laabo Kɔrneli, e ya 'fla nɛn waa laabo Sezare bɛ -a da. Itali 'sounjanun tazan nɛn. 2Kɔrneli zɩɛ, e Bali ye "yi, ɛn e 'yra -tɛa "man. O 'vale 'e 'mangulinun pɛɛnɔn 'a o Bali trʋ "baa, e "yi "dra Zuif 'nɔn nɛn 'yalɛ o -tɛ bɛ -wlɛ, ɛn e Bali trʋ "baa tʋ pɛɛnɔn man. 3Yi -tʋ da te yidɛ tɛɛnla bɛ, e drɛ -yrɛ "le nyrinvla zʋ, ɛn e Bali -le 'pasiazan -tʋ 'yɩ -goezee, 'bɛ wlala "va, ɛn 'bɛ laabʋ: «Kɔrneli!»

4E Bali -le 'pasiazan zɩɛ -a -nanjɛɛn "klan da, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: «Minsan, -mɛ "nɛn -nan?»

Ɛn Bali -le 'pasiazan "e -yrɛ 'nan: «I Bali trʋ "baa, ɛn i "yi dra 'yalɛ -tɛnɔn lɛ Bali -a -nan 'yɩ, ɛn -a ci 'ka 'sanlɛ 'i man dɩ. 5'Bɛ nɛn 'gʋɛ, 'i minnun 'pa 'sia Zope -e 'o 'kʋ Simɔn nɛn waa laabo "nyian Piɛri bɛ -a laabʋ. 6Simɔn zɩɛ, e -nyɛanla Simɔn nɛn e -jeliba 'kɔlɛ dra bɛ -a va. -Yee 'kɔn a jemie "srɔn.»

7Zɩ Bali -le 'pasiazan nɛn e 'wɩ tin 'ba -yrɛ "bɛ, e 'si -a "srɔn "bɛ, tɔɔn ɛn Kɔrneli 'yee 'nyranman 'pazan "fli laabʋ, ɛn e 'yee 'sounjanun va 'sounja -tʋ nɛn e Bali ye "yi, ɛn e 'yra -tɛa "man "bɛ -a laabʋ. 8'Wɩ pɛɛnɔn nɛn e drɛ bɛ, e -wee 'vɩ, ɛn e o 'pa 'sia Zope.

9-A ta tʋ cɛɛn "wɛɛ -kɔn -kʋnan, o pli 'fla 'bɔ "srɔn "kogo, te Piɛri -kʋ 'kɔn 'ta lou Bali trʋ 'balɛ, te yidɛ 'bɔ min -win -ji 'sɛzɛ. 10Dra Piɛri zɩɛ -a -tɛa, ɛn e ya "vale 'e fɛ -ble. Te o ya -yee fɛ -tɔɛnnan, ɛn e drɛ -yrɛ "le nyrinvla zʋ, 11e labli 'yɩ 'e 'lɛ 'sʋdɩ, te e fɛ -tʋ ye "le sɔla -dan nɛn o ya 'o 'kundɩ -a "nɛn "sinjɛn man bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. E -tadɩ 'sia "tra, te e -pliman 'trɛ man. 12-Wi 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o 'ta wo 'o 'pɛ "fli 'lee 'o 'cɛin "fli "da bɛ, 'lee -winun nɛn o -plimlan 'o 'kɔlɛnɛn "bɛ 'lee "loman 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn a sɔ zɩɛ -a -ji. 13Ɛn wei -tʋ "e -yrɛ 'nan: «Piɛri 'i 'wluan lou, 'i -tɛ -e 'i -blɩ.»

14'Pian Piɛri "e 'nan -yrɛ 'nan: «Minsan, te 'i vɩ 'mlɔnmlɔn dɩ. Ma'an tian 'li fɛnun nɛn e cɩ min 'srɔɛn 'a 'lee fɛnun nɛn e min "tri -tɔa Bali 'lɛ bɛ, -a -blɩlɛ dɩ.»

15Ɛn wei zɩɛ e 'nan -yrɛ -a "flizan da 'nan: «Fɛnun nɛn Bali -a vɩ 'nan e ya -blɩvɛ -a bɛ, te 'i drɛ 'i 'srɔɛn 'a dɩ.»

16E 'vɩ zɩɛ 'e 'pa -a yaaga, 'nun tɔɔn "bɛ -sru, ɛn fɛ zɩɛ e -kʋ laji.

17Te Piɛri 'ka 'wɩ nɛn yaa -nan 'yɩ bɛ -a -ci maan dɩ, -a tʋ 'bɔ zɩɛ -a wlu bɛ, te minnun nɛn Kɔrneli o 'pa 'sia bɛ, o Simɔn -le 'kɔn 'yɩ, ɛn o 'bɔla "nɛn 'sɛzɛ. 18O min -tʋ laabʋ, ɛn o 'wɩ laabʋ -yrɔ 'nan: «Simɔn nɛn waa laabo Piɛri bɛ, e ya -nan?»

19Piɛri -fʋ 'e ci "nrɔnnan 'wɩ nɛn yaa -nan 'yɩ bɛ -a da, tɔɔn ɛn Bali lei 'saun "e -yrɛ 'nan: «"I 'yiɔ, min yaaga a 'i -wɛɛnan. 20'I 'wluan lou, 'i sɔɔnla, te 'i 'ci -fɔɔ "dɩ, -e 'ka 'kʋ waa. -Yɛɛ cɩ 'nan 'an 'bɔ 'bɛ o 'pa 'sia.»

21Piɛri sɔɔnla, ɛn e 'nan minnun zɩɛ -wlɛ 'nan: «'An 'bɔ nɛn ka cɩ 'an -wɛɛnan bɛ, 'an 'bɔ nɛn 'gʋ. -Mɛ "wɩ man nɛn ka -ta 'gʋ.»

22Ɛn o 'nan -yrɛ 'nan: «'Sounjanun tazan Kɔrneli 'bɛ 'kʋ 'pa 'sia. E ya min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ, e 'yra -tɛa Bali man, ɛn Zuif 'nɔn pɛɛnɔn -a 'tɔ "yi "ve. Bali -le 'pasiazan "e 'nan -yrɛ 'nan, 'o 'lʋ 'yia 'yee vɛnan -e 'yei wei man.» 23Tɔɔn ɛn Piɛri o wla 'yee 'kuin, ɛn o 'nyin 'nan nun. Zɩ tʋ cɛɛn bɛ, ɛn 'o 'vale Zope Zozinɔn -mienun -a, o -si 'sia.

Piɛri -kʋ Kɔrneli -va

24'Bɛ 'ta tʋ cɛɛn, ɛn o 'bɔla Sezare. Kɔrneli 'e 'mangulinun 'lee 'e bee tɩglɩ tɩglɩ laabʋ 'e 'va te o ya o -pɛnnan. 25Zɩ Piɛri 'bɔla bɛ, tɔɔn ɛn Kɔrneli -kʋ -a 'lɛ, ɛn 'e "po sɔɔn "wlu, ɛn 'e 'wulo -fɔ 'e 'wlu. 26'Pian Piɛri -a wluan lou te yaa ve -yrɛ 'nan: «'An 'bɔ 'gʋ, min nɛn maan "nyian, -yee "wɛan 'i 'wluan.»

27O -kʋ -sɛɛ "wʋdɩ -a, o wlala 'kuin, ɛn Piɛri min "kaga 'yɩ 'o cin yɩdɩ. 28-A -nan nɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Kaa -tɔa 'nan Zuif 'nɔn 'le -pei "e 'nan: ‹Te Zuif min 'lee -pɛn min 'e 'kɔn 'e cin va dɩ, ɛn te Zuif min 'e -wla -pɛn min -le 'kuin dɩ.› 'Pian Bali -a kɔɔn 'mɛn 'nan, te min 'e vɩ min -tʋ man 'nan e ya 'e "tri -tɔdɩ Bali 'lɛ, ɛn te 'o -pli -a san man dɩ. 29-Yee "wɛan, zɩ ka min 'pa 'sia 'an 'va bɛ, ma'an 'wɩ 'tʋ vɩlɛ dɩ, ɛn an -ta. Maan laabo "mɛn 'ka 'lɔ 'nan, -mɛ "wɩ man nɛn ka 'nan, 'an 'ta.»

30Ɛn Kɔrneli "e 'nan: «An ya Bali trʋ 'banan 'mɛn 'kuin -a -nan yi yaaga nɛn 'gʋ, te yidɛ tɛɛnla. -A -nan nɛn min -tʋ 'bɔla 'an 'lɛ. Min zɩɛ sɔ 'fuvu 'yrɩyrɩ nɛn "da, 31ɛn e 'nan 'mɛn 'nan: ‹Kɔrneli, Bali 'i wei 'man, ɛn 'yie "yi "nɛn yia dra bɛ -a -cin -trɔa "ji. 32-Yee "wɛan 'i min 'pa 'sia Zope Simɔn nɛn waa laabo Piɛri bɛ -a va. E -nyɛanla jemie man, Simɔn nɛn e -jeliba 'kɔlɛ dra bɛ -a va.› 33'Nun tɔɔn ɛn an min 'pa 'sia 'i -sru, ɛn i 'bɔ "nyian, "i drɛ "yi, ɛn i -ta. 'Bɛ nɛn "mɛn 'gʋɛ, -kaa pɛɛnɔn -kaa ya Bali 'lɛ, -e 'wɩ nɛn Minsan -a 'vɩ "yie "lɛ bɛ -e -kaa man.»

34-A -nan nɛn Piɛri -a 'bɔla 'e 'le 'nan: «'Wɩ 'kpa nɛn, maan -tɔ "mɛn 'nan, Bali 'ka min bo "va "dɩ. 35'Pian 'trɛ pɛɛnɔn da, min nɛn e 'yra -tɛa "man, ɛn e 'ta wʋla 'wɩ nɛn yaa 'vɩ bɛ -a da bɛ, te yaa san ye "yi. 36Bali -ta 'e wei -a Izraɛl 'nɔn lɛ, ɛn e 'wɩ 'nɔnnɔn 'gʋɛ -a 'vɩ -wlɛ, e 'nan min -fʋdɩ -trɔɔ ye Zozi Crizi 'tɔ 'ji. -Yɛɛ cɩ min pɛɛnɔn 'san -a. 37Zɩ Zan Bali -le 'wɩ 'vɩ, ɛn e min -batize drɛ bɛ, 'wɩ nɛn e drɛ Galile 'lee Zude 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji bɛ, kaa -tɔa. 38Ɛn zɩ Bali Nazarɛtɩ min Zozi Crizi 'si "va, ɛn -yee lei 'saun 'ta "da "bɛ, kaa -tɔa. Zozi ciɩ 'flanun da, te e "yi "dra minnun lɛ, te minnun nɛn o cɩ Satan -le 'plɛblɛ 'wlu bɛ, e -cɛ "sia o man, kɔɔ Bali a 'e 'padɩ "va.

39'Wɩ pɛɛnɔn nɛn yaa drɛ Zuif 'nɔn fla 'lee Zeruzalɛm bɛ, -kaa ya -a -nan yɩnɔn 'a. Ɛn waa -tɛ -a -pɛindɩ -a yiba "plan da. 40-A yi yaagazan da, Bali -a wluan -kanɔn 'va, Bali -a drɛ, ɛn 'e 'fli kɔɔn. 41'Pian min pɛɛnɔn lɛ "cɛɛ dɩ, -kaa nɛn Bali -kaa 'si "va 'e 'cɛn 'yee 'wɩ 'nan yɩnɔn 'a bɛ, -kaa lɛ nɛn. Zɩ e wluan -kanɔn 'va bɛ, -kaa nɛn -kaa fɛnun 'lee 'yi mlin waa 'e cin va bɛ, 42-kaa lɛ nɛn yaa 'vɩ 'nan, -kaa 'yee 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ Izraɛl 'nɔn lɛ. Ɛn 'nan -kaa vɩ minnun lɛ 'nan Bali 'bɛ 'si "va, ɛn yaa -tɔ minnun nɛn o yiɛ cɩ "man 'lee minnun nɛn o -ka bɛ -wee tin 'bazan 'a. 43Bali 'lewei vɩnɔn pɛɛnɔn Zozi 'le 'wɩ 'vɩ 'nan min nɛn e yi -tɛra "da "bɛ, Bali -a san -le 'wɩ 'wlidɩ "fuiman.»

44Piɛri -fʋ 'wɩ zɩɛ -a vɩnan, ɛn Bali lei 'saun 'ta min pɛɛnɔn nɛn o cɩ -a wei mannan bɛ, o da. 45Zuif 'nɔn nɛn o cɩ Zozi 'va, ɛn o -ta Piɛri 'palɛ bɛ, zɩ Bali lei 'saun 'ta minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o da bɛ, ɛn 'wɩ o 'kan. 46-Yɛɛ cɩ 'nan minnun nɛn o "we wei peenun -ji, te o Bali 'tɔ bɔa "bɛ, "o maan.

Ɛn Piɛri -a 'vɩ "nyian 'nan: 47«Min 'ka 'kɔlaman -e 'e vɩ 'nan ya'a minnun 'labɛ o -batize dra dɩ, kɔɔ o Bali lei 'saun 'yɩ "le -cee 'wɩ 'zʋ.» 48Ɛn yaa 'vɩ minnun lɛ 'nan 'o o -batize drɛ Zozi Crizi 'tɔ da. -A -nan nɛn minnun zɩɛ, waa 'vɩ Piɛri nun lɛ 'nan, 'o yi "fli "drɛ 'o 'va.