Search form

Drɛwɩ (Actes) 10:12

12-Wi 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o 'ta wo 'o 'pɛ "fli 'lee 'o 'cɛin "fli "da bɛ, 'lee -winun nɛn o -plimlan 'o 'kɔlɛnɛn "bɛ 'lee "loman 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn a sɔ zɩɛ -a -ji.