Search form

Drɛwɩ (Actes) 10:17

17Te Piɛri 'ka 'wɩ nɛn yaa -nan 'yɩ bɛ -a -ci maan dɩ, -a tʋ 'bɔ zɩɛ -a wlu bɛ, te minnun nɛn Kɔrneli o 'pa 'sia bɛ, o Simɔn -le 'kɔn 'yɩ, ɛn o 'bɔla "nɛn 'sɛzɛ.