Search form

Drɛwɩ (Actes) 10:41

41'Pian min pɛɛnɔn lɛ "cɛɛ dɩ, -kaa nɛn Bali -kaa 'si "va 'e 'cɛn 'yee 'wɩ 'nan yɩnɔn 'a bɛ, -kaa lɛ nɛn. Zɩ e wluan -kanɔn 'va bɛ, -kaa nɛn -kaa fɛnun 'lee 'yi mlin waa 'e cin va bɛ,