Search form

Drɛwɩ (Actes) 11:13

13'Wɩ nɛn Kɔrneli -a 'vɩ 'kʋɛ bɛ -nyrɛn 'gʋ. E 'nan Bali -le 'pasiazan -tʋ 'bɔala 'ji 'e 'lɛ 'yee 'kuin, ɛn "bɛ 'yrɛ 'nan: ‹'I minnun 'pa 'sia Zope -e 'o 'kʋ Simɔn nɛn waa laabo Piɛri bɛ -a laabʋ.