Search form

Drɛwɩ (Actes) 11:18

18Zɩ o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, ɛn o ci -ta "tra, ɛn o Bali 'tɔ bɔdɩ 'sia -a vɩdɩ -a 'nan: «"Ka 'yiɔ, Bali -a drɛ ɛn minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, o 'si 'o drɛ wɩ -wlidɩ "man, ɛn o 'belidɩ tɩglɩ 'yɩ!»