Search form

Drɛwɩ (Actes) 11:20

20Ɛn o va min -mienun nɛn Sipri 'nɔn 'a bɛ, 'lee Sirene 'nɔn 'a bɛ, "o -kʋʋ Antiɔs, ɛn "o Minsan Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn 'vɩ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ -wlɛ.