Search form

Drɛwɩ (Actes) 11:26

26Zɩ yaa 'yɩ bɛ, ɛn o -ta 'o 'vale -a Antiɔs. Waa drɛ lɛ -tʋ Antiɔs -leglizi -ji. O 'pa o va, ɛn o Bali -le 'wɩ paa minnun "kaga 'ji. Antiɔs nɛn o minnun nɛn o 'ta 'wʋla Zozi 'le 'wɩ da bɛ o 'tɔ 'pa 'e tɛdɛ Crizi -le minnun.