Search form

Drɛwɩ (Actes) 12:11

11Zɩ Piɛri yiɛ da 'si tɩglɩ bɛ, ɛn e 'nan: «'Bɛ 'gʋɛ maan -tɔ "mɛn 'nan 'wɩ 'kpa nɛn, Minsan 'bɛ 'yee 'pasiazan -tʋ 'pa 'sia, ɛn yaan 'si Erodi 'lee 'wɩ pɛɛnɔn nɛn Zuif 'nɔn cɩ -a -pɛnnan bɛ -yrɔ.»