Search form

Drɛwɩ (Actes) 12:8

8Ɛn Minsan -le 'pasiazan "e -yrɛ 'nan: «'I 'yie sɔnun -yrɩ 'i man tɩglɩ -e 'i 'yie -manwua "wʋ.» Yaa drɛ zɩ. E 'nan "nyian -yrɛ 'nan: «'I 'yie sɔ -gblɔ -fɔ 'i da -e 'i sɔɔnla 'an -sru.»